Certifieringar


ABUS Kransysteme GmbH är sedan 1992 certifierade med ISO 9001 Kvalitet. Att kvalitet och tillförlitlighet är ABUS ledstjärna är en självklarhet sedan länge. ABUS Kransysteme GmbH kvalitetspolicy uttalas; Creativity and consistency lead to safety.

ABUS Kransystem AB är certifierade enligt ISO 9001 Kvalitet, ISO 14001 Miljö och OHSAS 45001 Arbetsmiljö.

Kvalitetspolicy

ABUS Kransystem AB tillhandahåller olika modeller av kransystem. Vår verksamhet ska inge förtroende för vår förmåga att tillhandahålla produkter och tjänster på ett professionellt sätt. Vi tillhandahåller produkter och tjänster i rätt tid, på rätt plats och med utlovad kvalitet. Vår verksamhet sker efter tillämpliga lagar och föreskrifter. Vi utvecklar vårt eget kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar. Kvalitet är för oss en styrka och framgångsfaktor för en fortsatt positiv utveckling av våra, produkter och tjänster. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

Miljöpolicy

ABUS Kransystem AB ska i sin verksamhet sträva efter att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i avvägning med kvalitet och ekonomi. Vi skall tillhandahålla produkter som är valda med beaktande av miljöaspekter. All vår verksamhet baseras på tillämpliga lagar och föreskrifter för vår verksamhet. Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklas genom ständiga förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Arbetsmiljöpolicy

ABUS Kransystem AB:s målsättning är en bra arbetsmiljö, såväl fysiskt, psykiskt som ur ett socialt perspektiv. En bra dag på jobbet innebär för oss, en rimlig balans mellan människa och organisation.
Vi sätter säkerheten först genom att ha god kunskap om tillämpliga lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet. Vi undanröjer arbetsmiljörisker och bär skyddsutrustning när så krävs. 
Tillsammans strävar vi efter att ständigt förbättra vår arbetsmiljö, förhindra arbetsskador, minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro och på ett tidigt stadium arbeta med rehabilitering. 
Vi har valt att utveckla vår arbetsmiljö genom ständiga förbättringar.

Certifieringar